Register procurement for Protokol itogov po tenderu uslugi razvitiya kultury biznes-angelstva v RK