Current purchases

5-September-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 29.08.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 29.08.2019

Request
3-September-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 26.08.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 26.08.2019

Request
7-August-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 31.07.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 31.07.2019

Request
1-July-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 24.06.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 24.06.2019

Request
17-May-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 13.05.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 13.05.2019

Request
30-April-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 30.04.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 30.04.2019

Request
26-April-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 26.04.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 26.04.2019

Request
11-April-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 02.04.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 02.04.2019

Request
1-March-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 01.03.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 01.03.2019

Request