Current purchases

30-December-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 26.12.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 26.12.2019

Request
20-December-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 18.12.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 18.12.2019

Request
22-November-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 18.11.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 18.11.2019

Request
23-October-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 23.10.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 23.10.2019

Request
21-October-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 15.10.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 15.10.2019

Request
18-October-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 11.10.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 11.10.2019

Request
27-September-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 23.09.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 23.09.2019

Request
20-September-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 16.09.2019.

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 16.09.2019.

Request
5-September-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 29.08.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 29.08.2019

Request