Current purchases

13-November-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 30.10.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 30.10.2019

Request
21-October-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 15.10.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 15.10.2019

Request
18-October-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 11.10.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 11.10.2019

Request
27-September-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 23.09.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 23.09.2019

Request
20-September-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 16.09.2019.

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 16.09.2019.

Request
5-September-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 29.08.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 29.08.2019

Request
3-September-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 26.08.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 26.08.2019

Request
7-August-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 31.07.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 31.07.2019

Request
1-July-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 24.06.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 24.06.2019

Request