Current purchases

15-November-2019
Tenders

Protokol vskrytiya konvertov po tenderu razrabotka/dorabotka web-site Astana-hub

Protokol vskrytiya konvertov po tenderu razrabotka/dorabotka web-site Astana-hub

Request
5-November-2019
Tenders

Protokol itogov po tenderu uslug roadshow po Kazakhstanu

Protokol itogov po tenderu uslug roadshow po Kazakhstanu

Request
5-November-2019
Tenders

Protokol vskrytiya konvertov po tenderu uslugi roadshow po Kazakhstanu

Protokol vskrytiya konvertov po tenderu uslugi roadshow po Kazakhstanu

Request
31-October-2019
Tenders

Zakupki uslug po razrabotke/dorabotke saita Astana-hub

Zakupki uslug po razrabotke/dorabotke saita Astana-hub

Request
24-October-2019
Tenders

Zakupki uslug roadshow po Kazakhstanu sposobom tendera

Zakupki uslug roadshow po Kazakhstanu sposobom tendera

Request
15-October-2019
Tenders

Protokol itogov po tenderu zakup imidzhevoi produkcyi

Protokol itogov po tenderu zakup imidzhevoi produkcyi

Request
11-October-2019
Tenders

Объявление об отмене тендера по закупкам услуги по разработке/доработке сайта Astana-hub

Объявление об отмене тендера по закупкам услуги по разработке/доработке сайта Astana-hub

Request
10-October-2019
Tenders

Protokol itogov po tenderu uslugi razvitiya kultury biznes-angelstva v RK

Protokol itogov po tenderu uslugi razvitiya kultury biznes-angelstva v RK

Request
8-October-2019
Tenders

Protokol vskrytita konvertov po tenderu zakup imidzhevoi produkcyi

Protokol vskrytita konvertov po tenderu zakup imidzhevoi produkcyi

Request