Current purchases

1-July-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 24.06.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 24.06.2019

Request
17-May-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 13.05.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 13.05.2019

Request
30-April-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 30.04.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 30.04.2019

Request
26-April-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 26.04.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 26.04.2019

Request
11-April-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 02.04.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 02.04.2019

Request
1-March-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 01.03.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 01.03.2019

Request
29-January-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 30.01.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 30.01.2019

Request
21-January-2019
Procurement plan

Izmeneniya i dopolneniya k Planu zakupok s ot 17.01.2019

Izmeneniya i dopolneniya k Planu zakupok s ot 17.01.2019

Request
17-January-2019
Procurement plan

Plan zakupok tovarov, rabot i uslug na 17.01.2019

Plan zakupok tovarov, rabot i uslug na 17.01.2019

Request