Current purchases

19-June-2019
Tenders

Protokol itogov po tenderu tenderu uslugi po obrazovatelnyx rabot po razvitiyu texn.predprinimatelstva po zakupkam startup-proectov spospobom tendera.

Protokol itogov po tenderu tenderu uslugi po obrazovatelnyx rabot po razvitiyu texn.predprinimatelstva po zakupkam startup-proectov spospobom tendera.

Request
17-June-2019
Tenders

Protokol vskrytiya konvertov po tenderu uslugi po obrazovatelnyx rabot po razvitiyu texn.predprinimatelstva po zakupkam startup-proectov spospobom tendera

Protokol vskrytiya konvertov po tenderu uslugi po obrazovatelnyx rabot po razvitiyu texn.predprinimatelstva po zakupkam startup-proectov spospobom tendera

Request
13-June-2019
Tenders

Zakupki uslug po montazhu zhalyuzei v pavilone C4.6 sposobom tendera

Zakupki uslug po montazhu zhalyuzei v pavilone C4.6 sposobom tendera

Request
7-June-2019
Tenders

Uslugi po obrazovatelnym rabotam po razvitiyu tekhnologicheskogo predprinimatelstva po zapusku statrup proectov.

Uslugi po obrazovatelnym rabotam po razvitiyu tekhnologicheskogo predprinimatelstva po zapusku statrup proectov.

Request
6-June-2019
Tenders

Ob otmene tendera po zakupkam uslug obrazovatelnyx rabot po razvitiyu tekhnologicheskogo predprinimatelstva po zapusku statrup proectov.

Ob otmene tendera po zakupkam uslug obrazovatelnyx rabot po razvitiyu tekhnologicheskogo predprinimatelstva po zapusku statrup proectov.

Request
31-May-2019
Tenders

Uslugi po obrazovatelnym rabotam po razvitiyu tekhnologicheskogo predprinimatelstva po zapusku statrup proectov

Uslugi po obrazovatelnym rabotam po razvitiyu tekhnologicheskogo predprinimatelstva po zapusku statrup proectov

Request
17-May-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 13.05.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 13.05.2019

Request
15-May-2019
Tenders

Protokol itogov po tenderu Uslugi "Roadshow".

Protokol itogov po tenderu Uslugi "Roadshow".

Request
14-May-2019
Tenders

Protokol vskrytiya konvertov po tenderu Uslugi "Roadshow".

Protokol vskrytiya konvertov po tenderu Uslugi "Roadshow".

Request