Responsible people for IT exports in the Embassies of the Republic of Kazakhstan

here are the contact details of the employees of the Embassies of the Republic of Kazakhstan responsible for IT exports

 • ARMENIA

  Kulmagambetov Kairat Amangeldievich

  +77079099070

  k.kulmagambetov@mfa.kz

 • AUSTRALIA

  Shakeev Zhanat

  +61292333350

  zh.shakeyev@mfa.kz

 • AUSTRIA

  Seitimov Azamat 

  +7 707 555 75 08

  a.seitimov@mfa.kz

 • UKRAINE

  Alibekov Aslan 

   

  +38 044 206-52-64,

  (conv 1762)

   

  aslan.alibekov@mfa.kz

  kiev@mfa.kz

 • AZERBAIJAN

  1) Sayan Torgaybekuly 

   

  +994514157737

   

  s.kulzhanov@mfa.kz

   

  2) Aibek Zhakypzhanuly 

   

  +994997772213

   

  a.sharipov@mfa.kz

 • BELARUS

  Kenzhebekov A.K.

   

  276-01-23 (209)

   

  (Conv 1507)

   

  +375336992816

   

  a.kenzhebekov@mfa.kz

 • BELGIUM

  Kulmaganbetova Zhupar

   

  zh.kulmaganbetova@mfa.kz

   

  71-21-20

 • BRAZIL

  Karagulova Dana

  d.karagulova@mfa.kz

  +5561996095022

 • BULGARIA

  Vorobyov Konstantin 

  +359876310755

  k.vorobyov@mfa.kz

 • CANADA

  Omarov Shokan 

  +77011116775

  +13437772133

  +16136958055 (inner 225)

  sh.omarov@mfa.kz

 • CHINA

  Zhumagaliyev Nurzhan 

  +8618613892271

  n.zhumagaliyev@mfa.kz

 • CROATIA

  1) Dutbaeva Anar Nartaykyzy

  +385916163970

  a.dutbayeva@mfa.kz

   

  2) Moldakimov Arsen Kayratuly

  +385919316460

  consul.zagreb@mfa.kz

 • CZECH REPUBLIC 

  Kaneshev Birzhan 

  +420704657437

  b.kaneshev@gmail.com

 • EGYPT

  1) Zharkynbayuly Yerbolat

  +201202374193

  y.zharkynbaiuly@mfa.kz

   

  2) Amirov Asylkhan  - First Secretary

  +201557727155

  a.amirov@mfa.kz

   

 • ESTONIA

  Meiram Mutashev

  +37253765350

  +3726622926

  m.mutashev@mfa.kz

 • FINLAND

  Kalambayev Marlene 

  +358449215324

  m.kalambayev@mfa.kz

   

 • GEORGIA

  1) Saduakasov Zhandos 

  +995577314687

   

  2) Serik Azamat 

  +995577123551

   

 • GERMANY

  1) Kuzmin Sergey 

  (conv 2815)

  +4917655659988

  s.kuzmin@mfa.kz

  2) Kuatov A.K. - Munich (Bavaria)

  +4917670083959

   

  3) Turarbekov Ayan  (Frankfurt)

  +496997146721

  a.turarbekov@mfa.kz

 • GREAT BRITAIN

  Akylbekov Bagdat

   

  +442079257529

  +447407838648

   

  b.akhylbekov@kazembassy.org.uk

 • GREECE

  Raimov Islambek 

   

  +30 2106531629

  +77012282288

   

  i.raimov@mfa.kz

 • HONG KONG

  Bekenov Kamil 

   

  +852 62676771

  +77012881482

   

  k.bekenov@mfa.kz

 • HUNGARY

  Ayabov Ruslan 

   

  +36205333008

   

  r.ayabov@mfa.kz

 • INDIA

  1) Kuzenbayev Nursultan

  +77776474874

  n.kuzenbayev@mfa.kz

   

  2) Alipbayev Olzhas

  +77019807007

  o.alipbayev@invest.gov.kz

 • IRAN

  1) Akhmetov Erbol  (Gorgan)

   

  +981732520443

   

  gorgan@mfa.kz

 • ISRAEL

  1) Bultrikov Ruslan Iskanderovich

  Working: 2213

  +972537498464

  r.bultrikov@mfa.kz

 • JAPAN

  Syzdykov Eldar

   

  +81335891821

 • KUWAIT

  Klimov Yerbol 

   

  +77777289979

   

  y.klimov@mfa.kz

 • KYRGYZSTAN

  Zhakypbekov Murat Seilbekuly

   

  +996999840222

   

  m.zhakypbekov@mfa.kz

  m.zhakypbekov@mfa.gov.kz

 • LATVIAN

  Mauletova Botagoz 

   

  +37129757462

  +77077086369

   

  b.mauletova@mfa.kz

 • LITHUANIA

  Abdikadyrov Dauren 

   

  + 37062309878

  +77017520643

   

  d.abdikhadirov@mfa.kz

 • MALAYSIA

  Arsen Turgambayev

   

  +60109178051

   

  a.turgambayev@mfa.kz

 • MEXICO

  Serik Surankulov

   

  +525552026888

  (5900 conv)

   

  s.surankulov@mfa.kz

 • MOLDOVA

  Abylkasymov Tungat 

   

  +77064097060

  +373-61070550

   

  t.abylkasymov@mfa.kz

 • MONGOLIA

  Aidar Abishev

   

  +97695204211

 • MOROCCO

  Aldazhanov Amir, Second  secretary

   

  + 212611947636

   

  a.aldazhanov@mfa.kz

 • OMAN

  Ibraimov Marat 

   

  +96872116161

   

  m.ibraimov@mfa.kz

 • POLAND

  Ermek Sadykbekov

   

  +48794589789

   

  e.sadykbekov@mfa.kz

 • QATAR

  Khamzin Baizhan 

   

  +97455475252

   

  b.khamzin@mfa.kz

 • ROMANIA

  Abdaliev Nurlan (Bucharest)

   

  +40734694034

   

  n.abdaliyev@mfa.kz

 • RUSSIA

  1) Suyindikov Maksat 

  +79250445714

   

  2) Abaturov Alexander 

  +79779603653

   

  3) Kenzheguzin Saken Maratovich

  +79855129057

   

  4) Galymzhanov Daniyar

  +79032323565

   

  5) Murzalin Zhanbolat Ybyrayymuly (Astrakhan)

  89648834477

  astrakhan@mfa.kz

   

  6) Sadyrov Tamirkhan Bakytzhanuly (Saint Petersburg)

  +78123352544

  s-peterburg@mfa.kz

 • SAUDI ARABIA

  Ebekenov Marat 

   

  +966540455773

   

  m.ebekenov@mfa.kz

 • SINGAPORE

  Bartybekov Malik Nurlanuly

   

  m.batyrbekov@mfa.kz

   

  +77076101595

  +6584379153

 • SOUTH AFRICA

  Ernur Sabyruly Tuyakbayev

   

  +27 63 990 1069

  +7702 888 3577

 • SOUTH KOREA

  Zhaiykov Timur Adayuly

   

  +77018812575

   

  t.jaikov@mfa.kz

 • SPAIN

  Abykhan Abylai 

   

  +34605390554

   

  a.abykhan@mfa.kz

 • SWEDEN

  1) Nurpeisov Seit Maratovich

  +77778888085

  s.nurpeissov@mfa.kz

   

  2) Yesei Aibek Toikenuly

  +77787926827

  a.esei@mfa.kz

 • SWITZERLAND

  Marlene  Ibrayev

   

  +41313101477

  +41775387422

  (2757 conv)

   

 • TAJIKISTAN

  Tashibayev Murat  - counsellor

   

  +992900900395

   

  m.tashibayev@mfa.kz

 • TURKEY

  1) Mirzaliev Asylzhan Iyabaevich (Istanbul)

  +77027333382

  +905380542282

  a.mirzaliyev@invest.gov.kz

   

  2) Amankul N.

  +905389168496 (conv 2471)

  +77017744990

  n.amankul@mfa.kz

 • TURKMENISTAN

  Anuar Kamzolda

   

  69-55-83 

  +77071032331

   

  a.kamzolda@mfa.kz

 • UAE

  1) Akhmet Bauyrzhan Almatayuly

  +971505350276

  a.bauyrzhan@mfa.kz

   

  2) Seilkhanov Gali Askaruly

  +971545933677

  g.seilkhanov@mfa.kz

 • UKRAINE

  Alibekov Aslan 

   

  +38 044 206-52-64,

  (conv 1762)

   

  aslan.alibekov@mfa.kz

  kiev@mfa.kz

Close